شروع نوبت دهی از ساعت 6 صبح می باشد.


به سامانه ی نوبت دهی اینترنتی سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی خوش آمدید.

بازیابی قبض نوبت